આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય: નિર્માણ ભવનમાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ (RAN)
દિલ્હી

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ સંસ્થાની સ્થાપના 1997 માં ગરીબીમાં જીવતા દર્દીઓને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે કરવામાં આવી હતી જેઓ નોંધપાત્ર જીવલેણ રોગોથી પીડાતા હોય તેઓ સરકારની કોઈપણ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો અથવા સંસ્થાઓમાં તબીબી સારવાર મેળવે છે. સંબંધિત સત્તાધિકારીના કરાર સાથે, વંચિત દર્દીઓને નાણાકીય સહાય આપવા માટે રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિની નવી છત્ર વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ (રન) છત્ર યોજના ત્રણ ભાગો સમાવે છે: રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ (રન), આરોગ્ય પ્રધાન કેન્સર દર્દીઓ ભંડોળ અને ચોક્કસ દુર્લભ રોગોથી પીડાતા દર્દીઓ માટે નાણાકીય સહાય માટેની યોજના. નવી છત્ર યોજનાની માર્ગદર્શિકાની એક નકલ તમારા જ્ઞાન અને ક્રિયા માટે આપવામાં આવે છે.

રીમાર્કસ

પાત્રતા - RAN નાણાકીય સહાય માત્ર ગરીબીમાં જીવતા લોકો માટે કે જેમને ચોક્કસ, જીવલેણ બીમારી હોય. સહાય માત્ર સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ઉપલબ્ધ છે. ફેડરલ, રાજ્ય અને સ્થાનિક સરકારોના કર્મચારીઓ પાત્ર નથી. અગાઉ કરવામાં આવેલ તબીબી ખર્ચાઓની ભરપાઈ કરવાની પરવાનગી નથી. જો કે, અસાધારણ સંજોગોમાં, વ્યવસ્થાપન સમિતિની મંજૂરી સાથે કેસ-બાય-કેસ આધારે વળતર મંજૂર થઈ શકે છે, જો કે પાત્ર દર્દીએ કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં તબીબી સારવાર/ઓપરેશન મેળવતા પહેલા નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરી હોય અને હોસ્પિટલ/ લેણાં ચૂકવ્યા. સંસ્થાના સામાન્ય પાત્રના રોગો અને અન્ય આરોગ્ય કાર્યક્રમો/યોજનાઓ હેઠળ મફત સારવાર સુલભ હોય તેવા રોગો અનુદાન ભંડોળ માટે પાત્ર નથી. જો તબીબી અંદાજ રૂ. 1.50 લાખથી વધુ ન હોય તો તેમના પોતાના રાજ્યમાં સારવાર મેળવતા દર્દીઓએ સ્ટેટ ઇલનેસ ફંડ (જો કોઈ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હોય તો) પાસેથી સહાય લેવી આવશ્યક છે.

સંપર્ક વિગતો