કોણ કીમોથેરાપી લઈ શકે છે

કેટલાક ગાંઠો કીમોથેરાપી માટે સંવેદનશીલ હોય છે. તેમના માટે, કીમોથેરાપી ખરેખર સારી રીતે કામ કરશે. જો કે, અમુક પ્રકારના કેન્સર કીમોથેરાપીને સારી રીતે પ્રતિસાદ આપતા નથી. તે દૃશ્ય માટે, ડૉક્ટર તમારા માટે સારવાર તરીકે આની ભલામણ કરી શકશે નહીં. કીમોથેરાપી એક મુશ્કેલ પ્રક્રિયા હોઈ શકે છે, અને તમારે તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. વૃદ્ધ લોકોને અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે, જે તેમને ગંભીર અથવા લાંબા ગાળાની આડઅસરોનો અનુભવ કરવાની શક્યતા વધારે છે. કેટલીક સારવાર હૃદય જેવા અંગો પર દબાણ લાવી શકે છે. તમારી નાડી, ફેફસાં, કિડની અને લીવરનાં કાર્યોનું પરીક્ષણ કરીને ડોકટરો ખાતરી કરે છે કે તમે કીમોથેરાપી શરૂ કરવા માટે પૂરતા સ્વસ્થ છો. સંભાળ યોજના નક્કી કરતા પહેલા, તેઓ કાળજીના ફાયદા અને ગેરફાયદાને જુએ છે અને તમારી સાથે તેની ચર્ચા કરશે.