કીમોથેરાપીનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે?

કેમોથેરાપીનો ઉપયોગ એવી પરિસ્થિતિઓમાં થઈ શકે છે કે જ્યાં કેન્સર ફેલાઈ ગયું હોય, અથવા એવી શક્યતા હોય.

કીમોનો ઉપયોગ આ માટે થઈ શકે છે:

  • કેન્સરનો સંપૂર્ણ ઇલાજ કરવાનો પ્રયાસ (ઉપચારાત્મક કીમોથેરાપી)
  • ઉદાહરણ તરીકે વધુ અસરકારક અન્ય ઉપચારોને મંજૂરી આપો; તેને રેડિયોથેરાપી (કેમોરેડીએશન) સાથે જોડી શકાય છે અથવા સર્જરી પહેલા ઉપયોગ કરી શકાય છે (નિયોએડજુવન્ટ કીમોથેરાપી)
  • રેડિયેશન અથવા શસ્ત્રક્રિયા (સહાયક કીમોથેરાપી) પછી કેન્સર પાછા આવવાની તક ઘટાડે છે
  • જો ઉપચાર (ઉપશામક કીમોથેરાપી) શક્ય ન હોય તો લક્ષણોમાં રાહત.