અન્નનળીના કેન્સરના તબક્કા અને ગ્રેડ

કાર્યકારી સારાંશ

અન્નનળીના કેન્સરના તબક્કાઓ ગાંઠનું સ્થાન અને મેટાસ્ટેસિસ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. અન્નનળીના કેન્સરની સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ ડાયગ્નોસ્ટિક પરીક્ષણોનો ઉપયોગ કરે છે. TNM સ્ટેજીંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ અન્નનળીના કેન્સરના વિવિધ તબક્કાઓને ઓળખવા માટે થાય છે. અન્નનળીના કેન્સરના બે સૌથી સામાન્ય પ્રકારો માટે અન્ય સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ્સ છે - સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા અને એડેનોકાર્સિનોમા. સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમાના સ્ટેજીંગમાં સ્ટેજ 0, સ્ટેજ I (IA, IB), સ્ટેજ II (IIA, IIB), સ્ટેજ III (IIIA, IIIB), અને સ્ટેજ IV (IVA, IVB) નો સમાવેશ થતા કુલ પાંચ તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. અન્નનળીના એડેનોકાર્સિનોમાના સ્ટેજીંગમાં સ્ટેજ 0, સ્ટેજ I (IA, IB, IC), સ્ટેજ II (IIA, IIB), સ્ટેજ III (IIIA, IIIB), અને સ્ટેજ IV (IVA, IVB) નો સમાવેશ થાય છે. રિકરન્ટ એ કેન્સરનો બીજો તબક્કો છે જે સારવાર પછી પાછો આવે છે.

અન્નનળીના કેન્સરના તબક્કા

સ્ટેજીંગ એ ગાંઠ ક્યાં સ્થિત છે, તે ફેલાય છે કે નહીં અને તે કેવી રીતે વધે છે તે નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે. આકારણી કરતી વખતે કેન્સર સ્ટેજ, ઘણા પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

કેન્સરના સ્ટેજને શોધવા માટે ડોકટરો ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી જ્યાં સુધી તમામ પરીક્ષણો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટેજિંગ પૂર્ણ થઈ શકશે નહીં. 

TNM સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ

TNM સિસ્ટમ એ સાધન છે જેનો ઉપયોગ ડોકટરો અન્નનળીના કેન્સરના તબક્કાનું વર્ણન કરવા માટે કરે છે. 

 • T ગાંઠ માટે છે - ગાંઠ કેટલી મોટી છે અને તેનું સ્થાન ક્યાં છે
 • N ગાંઠો માટે છે - શું કેન્સર લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે, અને જો એમ હોય, તો ક્યાં અને કેટલા?
 • M મેટાસ્ટેસિસ માટે છે - શું કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં મેટાસ્ટેસાઇઝ થયું છે.
એસોફેજલ કેન્સર સ્ટેજીંગ: ગ્રેડ, સ્ટેજીંગ, પૂર્વસૂચન

કેન્સર સ્ટેજ ગ્રુપિંગ

ડોકટરો T, N અને M વર્ગીકરણને સંયોજિત કરીને કેન્સરના તબક્કાને સોંપે છે. અન્નનળીના કેન્સરના બે સૌથી સામાન્ય પ્રકારો - સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા અને એડેનોકાર્સિનોમા માટે અલગ-અલગ સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ્સ છે. 1

અન્નનળીના સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમાનું સ્ટેજીંગ

સ્ક્વોમસ સેલ કાર્સિનોમા માટે, ગાંઠ અન્નનળીના ઉપરના, મધ્યમાં અથવા નીચલા ભાગમાં છે કે કેમ અને ગાંઠ કોષોના ગ્રેડ (G)ના આધારે તબક્કાઓને વિભાજિત કરી શકાય છે. 2.

સ્ટેજ 0 - કેન્સર માત્ર અન્નનળીના ઉપરના અસ્તરમાં જોવા મળે છે.

સ્ટેજ IA - કેન્સર માત્ર અન્નનળીના ઉપરના સ્તરોમાં છે.

સ્ટેજ IB - કેન્સર આમાંની કોઈપણ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • કેન્સર અન્નનળીના ઉપરના સ્તરોમાં હાજર હોય છે, અને ગાંઠના કોષો ઓછા ભિન્ન હોય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં હોય છે, પરંતુ તે લસિકા ગાંઠો અથવા શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ નથી.

સ્ટેજ IIA - આમાંની કોઈપણ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • ગાંઠ અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં હોય છે. કેન્સરના કોષો અન્નનળીની સ્નાયુની દીવાલમાં ફેલાયેલા છે પણ તેના દ્વારા નહીં.
 • ગાંઠ અન્નનળીના ઉપરના અથવા મધ્ય ભાગના બાહ્ય પડમાં હોય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના નીચેના ભાગની બહારના પડમાં હોય છે.

સ્ટેજ IIB - આ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • ગાંઠ અન્નનળીના ઉપરના અથવા મધ્ય ભાગના બાહ્ય પડમાં હોય છે. ગાંઠના કોષો ઓછા ભિન્ન હોય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગની બહારના પડમાં હોય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હાજર હોય છે, અને કેન્સરના કોષો અન્નનળીના અસ્તરમાં અને તેના નીચેના સ્તરોમાં ફેલાયેલા હોય છે. કેન્સર ગાંઠની નજીકના 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.

સ્ટેજ IIIA - આમાંની કોઈપણ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હાજર હોય છે, અને કેન્સરના કોષો અન્નનળીના અસ્તરમાં અને તેના નીચેના સ્તરોમાં ફેલાયેલા હોય છે. કેન્સરના કોષો ગાંઠની નજીક 3 થી 6 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હોય છે અને તે અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં વિકસેલી હોય છે. કેન્સર કોષો 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.
 • કેન્સર અન્નનળીની બહાર નજીકના પેશીઓમાં ફેલાયું છે પરંતુ લસિકા ગાંઠો અથવા શરીરના અન્ય વિસ્તારોમાં નહીં.

સ્ટેજ IIIB - આમાંની કોઈપણ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હોય છે અને તે અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં વિકસેલી હોય છે. તે 3 થી 6 લસિકા ગાંઠોમાં પણ ફેલાય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હોય છે જે અન્નનળીના બાહ્ય પડમાં અને કાં તો 1 થી 2 અથવા 3 થી 6 લસિકા ગાંઠોમાં વિકસેલી હોય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હાજર હોય છે અને અન્નનળીની આસપાસની રચનાઓમાં ફેલાય છે. તે કાં તો કોઈ લસિકા ગાંઠો અથવા ફક્ત 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.

સ્ટેજ IVA - આમાંની કોઈપણ શરતોને પૂર્ણ કરે છે -

 • ગાંઠ અન્નનળીના કોઈપણ ભાગમાં હાજર હોય છે અને નજીકના માળખામાં ફેલાય છે. તે 3 થી 6 લસિકા ગાંઠો સુધી ફેલાય છે.
 • કેન્સર 7 કે તેથી વધુ પ્રાદેશિક લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાયેલું છે.

સ્ટેજ IVB - કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ ગયું છે.

અન્નનળીના એડેનોકાર્સિનોમાનું સ્ટેજીંગ

એડેનોકાર્સિનોમા માટે ડોકટરો T, N, અને M વર્ગીકરણ અને ગ્રેડ (G) નો ઉપયોગ કરે છે 3.

સ્ટેજ 0 - કેન્સર માત્ર અન્નનળીના ઉપરના અસ્તરમાં જોવા મળે છે.

સ્ટેજ IA - કેન્સરના કોષો અન્નનળીના અસ્તરમાં અને તેની નીચેના સ્તરોમાં ફેલાઈ ગયા છે.

સ્ટેજ IB - કેન્સર આમાંની કોઈપણ સ્થિતિને પૂર્ણ કરે છે.

 • કેન્સર અન્નનળીના અસ્તરની નીચે સ્તરોમાં વિકસ્યું છે. ગાંઠ કોષો સાધારણ રીતે અલગ પડે છે.
 • કેન્સર સબમ્યુકોસા નામના અન્નનળીના સ્તરમાં ફેલાય છે.

સ્ટેજ IC - કેન્સર આમાંની કોઈપણ સ્થિતિને પૂર્ણ કરે છે.

 • કેન્સર અન્નનળી અથવા સબમ્યુકોસા અસ્તરની નીચે સ્તરોમાં વિકસ્યું છે. કેન્સર કોશિકાઓ નબળી રીતે અલગ પડે છે.
 • કેન્સર અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં વિકસ્યું છે. કેન્સરના કોષો સાધારણ અથવા સારી રીતે ભિન્ન હોય છે.

સ્ટેજ IIA - કેન્સર અન્નનળીના ત્રીજા સ્તરમાં છે. ગ્રેડનું મૂલ્યાંકન કરી શકાતું નથી, અથવા કોષો ખરાબ રીતે અલગ પડે છે.

સ્ટેજ IIB - આમાંની કોઈપણ સ્થિતિ:

 • અન્નનળીના બાહ્ય પડમાં કેન્સર.
 • અન્નનળીના આંતરિક સ્તરમાં કેન્સર 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.

સ્ટેજ IIIA - આ સ્થિતિઓમાંથી કોઈપણ:

 • અન્નનળીના આંતરિક સ્તરોમાં કેન્સર ગાંઠની નજીક 3 થી 6 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.
 • કેન્સર એ અન્નનળીનું ત્રીજું સ્તર છે અને તે 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાયેલું છે.

સ્ટેજ IIIB - આમાંની કોઈપણ સ્થિતિ -

 • કેન્સર એ અન્નનળીનું ત્રીજું સ્તર અને 3 થી 6 લસિકા ગાંઠો છે.
 • અન્નનળીના બાહ્ય પડમાં કેન્સર 1 થી 2 અથવા 3 થી 6 લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાય છે.
 • ગાંઠ અન્નનળીની નજીકની રચનાઓમાં ફેલાઈ ગઈ છે અને કાં તો લસિકા ગાંઠો નથી અથવા 1 અથવા 2 લસિકા ગાંઠો નથી.

સ્ટેજ IVA - આમાંની કોઈપણ સ્થિતિ:

 • ગાંઠ અન્નનળીની નજીકની રચનાઓમાં ફેલાયેલી છે અને કાં તો લસિકા ગાંઠો નથી અથવા 3 થી 6 લસિકા ગાંઠો સુધી.
 • ગાંઠ 7 અથવા વધુ લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાઈ ગઈ છે.

સ્ટેજ IVB - કેન્સર શરીરના બીજા ભાગમાં ફેલાઈ ગયું છે.

રિકરન્ટ - રિકરન્ટ કેન્સર એ કેન્સર છે જે સારવાર પછી પાછું આવે છે. આ રોગ કોલોન, ગુદામાર્ગ અથવા શરીરના અન્ય ભાગમાં જોવા મળે છે. જો કેન્સર પાછું આવે છે, તો પુનરાવૃત્તિની હદ જાણવા માટે પરીક્ષણોનો બીજો રાઉન્ડ થશે. આ પરીક્ષણો અને સ્કેન સામાન્ય રીતે મૂળ નિદાનના પરીક્ષણો જેવા જ હોય ​​છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  ચોખા TW. અન્નનળીના કેન્સર સ્ટેજીંગ. કોરિયન જે થોરાક કાર્ડિયોવાસ્ક સર્જ. જૂન 5, 2015: 157-163 ના રોજ ઑનલાઇન પ્રકાશિત. doi:10.5090/kjtcs.2015.48.3.157
 2. 2.
  ચોખા TW, Rusch VW, Ishwaran H, Blackstone EH. અન્નનળી અને અન્નનળીના જંકશનનું કેન્સર. કેન્સર. મે 24, 2010:3763-3773 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1002/cncr.25146
 3. 3.
  Crabtree TD, Yacoub WN, Puri V, et al. પ્રારંભિક તબક્કાના અન્નનળી એડેનોકાર્સિનોમા માટે એન્ડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ: સ્ટેજીંગ અને સર્વાઇવલ માટેની અસરો. ધ એનલ્સ ઓફ થોરાસિક સર્જરી. મે 2011:1509-1516 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/જ.થોરાસુર.2011.01.063