બાયોપ્સી

  • બાયોપ્સી
  • કેન્સરમાં બાયોપ્સી શું છે?
  • બાયોપ્સી એ રોગની તપાસ કરવા માટે શરીરના કોઈપણ ભાગમાંથી પેશીઓને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા છે. કેટલીક બાયોપ્સીને સોય વડે ટીશ્યુના નાના નમૂના કાઢવાની જરૂર પડી શકે છે જ્યારે અન્યને શંકાસ્પદ નોડ્યુલ અથવા ગઠ્ઠો કાઢવાની જરૂર પડી શકે છે. ટેસ...