આંખના કેન્સરના આંકડા

કાર્યકારી સારાંશ

યુવીલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકોમાં આંખના કેન્સરનું નિદાન થાય છે, જે દાયકાઓથી એકસરખું રહ્યું છે, જ્યારે કોન્જુક્ટીવલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકોમાં વધારો થયો છે. કાળા લોકો કરતાં સફેદ લોકોમાં આંખના મેલાનોમાનું નિદાન થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. આંખના કેન્સરવાળા લોકો માટે 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર 80% છે. જ્યારે આંખના કેન્સરનું પ્રારંભિક તબક્કામાં નિદાન થાય છે ત્યારે 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર લગભગ 85% છે, અને લગભગ 73% વસ્તીનું નિદાન પ્રારંભિક તબક્કામાં થાય છે. 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર આંખના મેલાનોમા માટે 82%, આઇરિસ મેલાનોમા માટે 95% કરતા વધુ, નાના કોરોઇડલ મેલાનોમા માટે 84%, મધ્યમ કોરોઇડલ મેલાનોમા માટે 68% અને મોટા કોરોઇડલ મેલાનોમા માટે 47% છે. સિલિરી બોડી મેલાનોમા માટે 5-વર્ષના સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર નક્કી કરવો મુશ્કેલ છે. આંખનો લિમ્ફોમા દુર્લભ હોવાથી, ચોક્કસ અસ્તિત્વના આંકડા શોધવા મુશ્કેલ છે.

આંખના કેન્સરના આંકડા

આંખમાં શરૂ થતા કેન્સરને પ્રાથમિક આંખના કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે અસામાન્ય છે. કેન્સર કે જે શરીરમાં અન્ય જગ્યાએથી આંખમાં ફેલાય છે, જેને ગૌણ આંખના કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે પ્રાથમિક આંખના કેન્સર કરતાં વધુ સામાન્ય છે. નીચે દર્શાવેલ આંકડા પ્રાથમિક આંખના કેન્સર વિશે છે.

યુવેલ મેલાનોમાનું નિદાન કરાયેલા લોકોની સંખ્યા છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી સમાન રહી છે. જો કે, આ સમયમાં કોન્જુક્ટીવલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકોમાં વધારો થયો છે. કાળા લોકો કરતાં સફેદ લોકોમાં આંખના મેલાનોમાનું નિદાન થવાની શક્યતા વધુ હોય છે 1.

5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર દર્શાવે છે કે કેન્સર મળ્યા પછી ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી કેટલા ટકા લોકો જીવે છે. આંખના કેન્સરવાળા લોકો માટે 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર 80% છે. જો કેન્સર છે વહેલું નિદાન, 5-વર્ષનો અસ્તિત્વ દર લગભગ 85% છે. આશરે 73% લોકોનું નિદાન આ પ્રારંભિક તબક્કે થાય છે. જો કે, સર્વાઇવલ રેટ ગાંઠના સ્થાન અને કદ અને નિદાન કરાયેલ કેન્સરના પ્રકાર પર આધારિત છે.

આંખના મેલાનોમા માટે 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર 82% છે. જ્યારે મેલાનોમા આંખની બહાર ફેલાતો નથી ત્યારે 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર લગભગ 85% છે. આસપાસના પેશીઓ અથવા અવયવો અથવા પ્રાદેશિક લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાયેલા રોગવાળા લોકો માટે 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર 71% છે. જો મેલાનોમા શરીરના દૂરના ભાગોમાં મેટાસ્ટેસાઇઝ થાય છે, તો 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર 13% છે. માત્ર 2% થી 3% પ્રાથમિક આંખના કેન્સરનું આ અંતિમ તબક્કામાં નિદાન થાય છે.

 • આઇરિસ મેલાનોમા દુર્લભ છે અને સામાન્ય રીતે ફેલાતું નથી. આઇરિસ મેલાનોમા ધરાવતા લોકો માટે 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર 95% કરતા વધારે છે 2.
 • કોરોઇડલ મેલાનોમા ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમાનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે. 
 • નાના કોરોઇડલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકો માટે, 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર 84% છે.
 • મધ્યમ કોરોઇડલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકો માટે, 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર 68% છે.
 • મોટા કોરોઇડલ મેલાનોમા ધરાવતા લોકો માટે, 5-વર્ષનો સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર 47% છે 3.
 • સિલિરી બોડી મેલાનોમા દુર્લભ છે. આ પ્રકારના મેલાનોમા માટે 5-વર્ષના સંબંધિત જીવન ટકાવી રાખવાનો દર નક્કી કરવો મુશ્કેલ છે 4. જો કે, તે સામાન્ય રીતે કોરોઇડલ મેલાનોમા કરતાં વધુ ગરીબ પૂર્વસૂચન ધરાવે છે કારણ કે તે સામાન્ય રીતે વધુ અદ્યતન તબક્કે નિદાન થાય છે. પૂર્વસૂચન એ પુનઃપ્રાપ્તિની તક છે.
 • આંખનો લિમ્ફોમા - આંખનો લિમ્ફોમા દુર્લભ હોવાથી, ચોક્કસ અસ્તિત્વના આંકડા શોધવા મુશ્કેલ છે. મોટાભાગના લોકોને આંખના લિમ્ફોમાનું નિદાન થાય છે જ્યારે તે મગજમાં ફેલાય છે, વધુ ખરાબ પૂર્વસૂચન સાથે.

તે નોંધનીય છે કે આંખના કેન્સરવાળા લોકો માટે જીવન ટકાવી રાખવાના દરના આંકડા અંદાજિત છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  જાર્ડેલ પી, કૌજોલ જેપી, ગેસ્ટૌડ એલ, માસ્કી સી, ​​સોરવેઈન ડબલ્યુ, થારિયાટ જે. ટ્યુમર્સ મેલિગ્નેસ ઓપ્ટાલમોલોજિક : રેડિયોથેરાપી અને તકનીકોના સંકેતો. કેન્સર/રેડિયોથેરાપી. ડિસેમ્બર 2015:762-774 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/j.canrad.2015.04.008
 2. 2.
  કલિકી એસ, શિલ્ડ્સ સી, શિલ્ડ્સ જે. યુવેલ મેલાનોમા: પૂર્વસૂચનનો અંદાજ. ભારતીય જે ઓપ્થામોલ. 2015:93 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.4103/0301-4738.154367
 3. 3.
  Stoiukhina A, Chesalin I. [મોટા કોરોઇડલ મેલાનોમાસ માટે સર્વાઇવલ રેટ]. Vestn Oftalmol. 2014;130(4):39-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25306722
 4. 4.
  કોસ્ટાચે એમ, પેટ્રાસ્કુ ઓ, એડ્રિયન ડી, એટ અલ. સિલિરી બોડી મેલાનોમા - આંખની ગાંઠનો ખાસ કરીને દુર્લભ પ્રકાર. કેસ રિપોર્ટ અને સામાન્ય વિચારણાઓ. મેડિકા (બુકર). 2013;8(4):360-364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24790669